Avis legal

1. Condicions Generals d’Utilizació del lloc Web

Aquestes condicions generals (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús per part de l’usuari de tots els serveis d’aquest lloc web (d’ara endavant, “el Portal”), que la companyia Escenapart (d’ara endavant, la “Companyia” ) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La Companyia es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals, per la qual cosa recomanem a l’usuari que les llegeixi atentament cada vegada que visiti el nostre Portal, per si haguessin patit modificacions, que li seran aplicables.

Així mateix, alguns dels serveis oferts a través del Portal poden estar subjectes, a més de les presents Condicions Generals, a les seves pròpies condicions particulars d’ús que, si escau, li siguin aplicables.

En conseqüència, la mera navegació de l’usuari pel lloc web de la Companyia suposa la plena acceptació de les Condicions Generals, així com si escau a les condicions particulars que amb la contractació de certs serveis li siguin aplicables.

2. Obligacions de l’usuari

Com a usuari es compromet a fer un ús diligent del Portal amb total subjecció a la Llei, als bons costums ia les presents Condicions Generals, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables al servei contractat. L’ús que l’usuari realitzi dels serveis i continguts del Portal el farà sota el risc i la responsabilitat.

Tota la informació que ens faciliti a través de la nostra pàgina web haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, vostè garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels nostres serveis. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes puga causar a la Companyia o a tercers.

Vostè renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts al Portal amb fins il·lícits i expressament prohibits en aquestes Condicions, que resultin contraris als béns, drets i interessos de la Companyia, els seus membres i/o tercers, i respondrà davant a aquests en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions.

3. Garanties i Responsabilitats

Disponibilitat, acces i funcionament del Portal. Sense perjudici dels drets legals de l’usuari del Portal i si escau dels drets reconeguts als consumidors al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Companyia no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i continguts. La Companyia, en la mesura que sigui possible, avisarà prèviament l’usuari de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. En conseqüència, la Companyia no serà responsable, sense perjudici dels límits legals aplicables, pels danys o perjudicis que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis o continguts, sempre que aquests danys o perjudicis no siguin conseqüència duna activitat o omissió imputable a la Companyia.

Ús inadequat del Portal o incompliment de les Condicions. La Companyia no garanteix, ni pot responsabilitzar-se de qualsevol dany i/o perjudici a l’usuari com a conseqüència de qualsevol problema tècnic experimentat per l’usuari, com qualsevol fallada informàtica, virus o anomalia tècnica a l’equip, servidors, sistema o programa informàtic i/ o xarxa de lusuari. Així mateix, la Companyia no assumeix responsabilitat en relació amb qualsevol dany que l’usuari o un tercer pateixi com a conseqüència d’un ús inadequat del Portal per part de l’esmentat usuari, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, l’incompliment pel propi usuari de aquestes Condicions Generals.

Continguts i serveis a tercers. El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics denllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten laccés per lusuari a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i malgrat que la Companyia realitza els seus millors esforços per oferir-li la informació del Portal de forma precisa i actualitzada, la Companyia no ostenta cap titularitat sobre els llocs web de tercers i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen. En conseqüència, la Companyia no pot garantir, ni es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin deure’s a la manca d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i/o serveis proporcionats per el titular dels béns immobles i/o qualsevol tercer. La Companyia assumeix el deure de suprimir del Portal, al més aviat possible, l’accés a les informacions, continguts o serveis dels quals tingui coneixement efectiu que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l’usuari. Així mateix, en cas que l’usuari tingui coneixement que els dispositius d’enllaç esmentat remeten a llocs web amb continguts o serveis il·lícits, erronis, falsos, nocius o perjudicials per a aquest usuari o un tercer, podrà en qualsevol moment contactar amb la Companyia, a a través dels mitjans indicats en aquestes Condicions, als efectes que la Companyia actuï amb la màxima diligència i, si escau, elimini l’accés al contingut denunciat.

Drets d’informació al consumidor. Tota la documentació i informacions incloses en el Portal referent als diferents béns immobles es faciliten a instàncies dels titulars dels esmentats immobles, sent aquesta documentació i informacions merament orientatives, sense constituir, en cap cas, cap document i/o cap oferta contractual. Així mateix, de conformitat amb la normativa estatal, autonòmica i/o local reguladora dels deures d’informació al consumidor en supòsits d’oferta, promoció i/o publicitat per a la venda o l’arrendament d’habitatges, la Companyia posarà a disposició de qualsevol interessat tota la documentació i informacions exigibles relatives als béns immobles, que han estat facilitades pels titulars dels immobles esmentats.

4. Propietat intel·lectual e industrial

Tots els continguts, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, noms, logos, marques, dissenys, textos, programari, imatges i/o bases de dades incloses o accessibles a través del Portal, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la Companyia o de tercers llicenciants titulars dels mateixos. En cap cas l’accés al lloc web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats) sobre els continguts i/o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Companyia o del tercer titular dels drets, llevat dels supòsits expressament contemplats a la legislació aplicable i segons els principis de la bona fe.

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal

Amb caràcter general, l’accés al nostre Lloc Web no exigeix ​​el seu registre com a usuari, per la qual cosa vostè podrà visitar el nostre lloc Web de forma anònima. No obstant això, certes funcionalitats poden estar subjectes a l’emplenament del registre d’Usuari previ, que portarà incorporada, al seu torn, la llegenda informativa corresponent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, la Companyia us informa que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat d’Escenapart amb la finalitat de gestionar la relació amb l’usuari i si escau remetre-li comunicacions comercials sobre els serveis i les novetats oferts per la Companyia. El tractament de les dades esmentades per la Companyia es realitzarà en tot moment en ple compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació. En qualsevol cas, l’usuari pot exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit acompanyant còpia del DNI, dirigit a l’adreça postal del titular de la pàgina web.

6. LLei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola, sens perjudici de qualsevol altra llei que al consumidor li pugui ser legalment aplicable i de conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la pàgina web, llevat que es tracti de consumidors, en aquest cas les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que corresponguin segons la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.